Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

9617 93d7
Reposted fromlostness lostness viaannie94 annie94
3897 f262 500
Reposted frombajzel bajzel viaannie94 annie94

May 21 2015

4782 a8f6
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaNoCinderella NoCinderella
5929 f239
Reposted fromaknatazs aknatazs viadisapproval disapproval
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoby goby
1944 7aa7 500

Wise words.

Reposted fromwit wit viagdziebezkapci gdziebezkapci
3365 7f57
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8455 4873
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
1716 a7cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
5281 1d85
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
3416 44f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
6684 908f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
6653 86e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
6952 99b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
8545 6c4f
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl